Verandermanagement en Coaching

Verandermanagement en Coaching

PageLines is a drag & drop framework that allows you to completely customize your website with drag & drop.
Coaching en Leidinggeven

Coaching en Leidinggeven

Timovation verzorgt coachingstrajecten zowel individueel als voor groepen.
Strategie en Beleid

Strategie en Beleid

Load up your own sections, themes and plugins using PageLines' one of a kind extension marketplace.

New Business Development

Timovation kan voor u de volgende activiteiten verzorgen:

 • Het opstellen van een business plan.
 • Coaching.
 • Het zoeken en aanbrengen van investeerders.
 • Het vormgeven aan uw organisatie en de onderliggende processen.
 • Het efficiënter inrichten van uw organisatie door middel van sociale innovatie.
 • Het zoeken en aanbrengen van klanten in een business2business omgeving.
 • Ondersteuning in onderhandelingstrajecten.
 • Ondersteuning in Intellectual Property Management.

Innovatiemanagement

Voor elke innovatie kan een innovatieontwikkelingsplan ontworpen worden. Hierbij worden de verschillende ontwikkelingsfases in kaart gebracht en wordt bepaald wat er voor elke verschillende fase aan resources (hulpmiddelen) nodig is. In een innovatieontwikkelingsplan kunnen beslismomenten worden neergezet aan de hand van de beschikbaarheid van voldoende kennis, geld of (extern aanwezige) expertise. Deze beslismomenten kunnen richting geven aan de ontwikkeling van een nieuwe technologie en daarmee inzicht verschaffen in de haalbaarheid van innovatie ontwikkelingstrajecten. Technology roadmapping is één van de de methodes die hierbij gebruikt kan worden.

Strategic Partnering

Om uw product succesvol verder te ontwikkelen kan het zoeken en aanbrengen van strategische samenwerkingspartners van essentieel belang zijn. Om een samenwerking te laten slagen is het op één lijn krijgen van visies en waardepatronen van groot belang, zodat in  de samenwerking geen onverwachte verstoringen optreden.

Timovation assisteert in het zoeken en benaderen van potentiële samenwerkingspartners en geeft op een zodanige manier vorm aan uw samenwerking zodat de kans op succesvolle productontwikkeling toeneemt. Daarbij wordt waar mogelijk gewerkt met het ‘open innovatie’ model.

Strategieontwikkeling

Strategie begint met het ontwikkelen van een visie. Die visie wordt gevormd door ideeën over de richting van de business, hoe deze te ontwikkelen en welke mogelijkheden eruit voortvloeien. In strategisch innovatiemanagement worden deze mogelijkheden vertaald naar strategische opties.

Ontwikkelingen in de toekomst hebben een grote impact op de strategie en de inrichting van uw organisatie. De toekomst laat zich echter niet voorspellen. Het creëren van verschillende toekomstscenario’s geeft u belangrijk inzicht dat u kunt gebruiken bij de beslissingen van vandaag.

Scenarioplanning

Timovation kan voor u een scenarioplanning uitwerken. Scenario’s zijn alternatieve beschrijvingen van de toekomst. Scenarioplanning is een methode om die verschillende toekomstbeelden te creëren. De methode is geen manier om de toekomst te voorspellen, maar om met onzekerheid om te kunnen gaan. Een goed toekomstscenario is mogelijk, geloofwaardig en relevant:

 • mogelijk en geloofwaardig: het scenario zou werkelijkheid kunnen worden;
 • relevant: het scenario beschrijft ontwikkelingen die een grote impact op uw bedrijf of uw branche hebben.

Scenario’s geven nieuw inzicht op het heden en helpen bij strategievorming voor de toekomst. Op basis van de toekomstscenario’s kunt u:

 • nadenken over een strategie waarmee uw bedrijf in alle scenario’s succesvol is;
 • verschillende strategieën ontwikkelen voor de verschillende scenario’s en uw organisatie zodanig inrichten dat u snel op nieuwe ontwikkelingen in kunt springen.

Innovatiebeleid

Timovation kan voor u als overheidspartij uw innovatiebeleid ontwikkelen en beleidsnota’s opstellen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van technology assessment en technology roadmapping. Tevens kan Timovation uw innovatiebeleid evalueren.

Technology assessment

Technology assessment (TA) is de studie en evaluatie van nieuwe technologieën. TA richt zich met name op de wetenschappelijke, interactieve en communicatieve processen die een bijdrage leveren aan de publieke en politieke meningsvormingsprocessen die onderliggend zijn aan de maatschappelijke impact van wetenschap en technologie op de samenleving.

De methode die gevolgd wordt bij TA bestaat uit het in kaart brengen van alle kennis en alle betrokken partijen die een rol spelen in de ontwikkeling en acceptatie van een nieuwe technologie. Vervolgens wordt de rol en de beslisruimte van de verschillende actoren in kaart gebracht en wordt een verkenning gedaan naar welke informatie zij nog nodig hebben om hun eigen beslisruimte te vergroten teneinde tegenstellingen tussen de actoren te verminderen.

Technology roadmapping

Een technology roadmap is een plan dat de korte en lange termijn doelen ten aanzien van de ontwikkeling van een specifieke technologie in kaart brengt. Een technology roadmap begint veelal met de wetenschappelijke ontdekking. Hiervan worden vervolgens de toepassingen in kaart gebracht. De volgende stap is het bedenken van de mogelijke producten die uit de toepassingen voortkomen en het in kaart brengen van de markten die door deze producten bediend gaan worden. Zo ontstaat een uitgebreid wegennet (de roadmap) waarbij onderzocht kan worden aan de hand van de risico’s en de mogelijkheden die er bestaan tot samenwerking welke weg het meest voor de hand ligt in de toekomst te gaan bewandelen.